دکتر فرهنگ دکتر فرهنگ,دکتر شاهین فرهنگ,سخنرانی دکتر فرهنگ,دکترفرهنگ,دانلود سخنرانی دکتر فرهنگ,سایت دکتر فرهنگ,ازدواج موفق دکتر فرهنگ,سایت دکتر شاهین فرهنگ,دکتر فرهنگ روانشناس http://drfarhang.mihanblog.com 2018-06-18T16:37:40+01:00 text/html 2016-01-21T13:47:57+01:00 drfarhang.mihanblog.com . مدیر . دانلود سخنرانی های دکتر فرهنگ http://drfarhang.mihanblog.com/post/12 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span style="font-size:13.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">دانلود سخنرانی های دکتر شاهین فرهنگ</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span style="font-size: 12pt;">مطالب زیر درباره دکتر شاهین فرهنگ هستند. موضوعات مورد نظرتان را از لیست زیر انتخاب کنید:</span></p><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/72" target="_blank" title=""><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:red">رضایت نامه دکتر فرهنگ</span></a><b><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:red"></span></b><span style="font-size: 13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;color:blue"> </span><span style="font-size: 13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;color:windowtext">برای انتشار رایگان مطالب<br></span></span> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto"><font size="3"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/76" target="_blank" title=""><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; color:red">کانال تلگرام </span><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:windowtext">دکتر فرهنگ</span></span></a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/76" target="_blank" title=""><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></a><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/71" target="_blank" title=""><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; color:red">بیوگرافی</span><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:windowtext"> دکتر فرهنگ </span></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/78" target="_blank" title=""><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:windowtext"><font color="#FF0000">آدرس</font> و <font color="#FF6666">تلفن</font> ارتباط با مطب دکتر فرهنگ </span></span></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/2" target="_blank" title=""><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:red"><font color="#000000">دانلود سخنرانی </font>ازدواج موفق</span><span style="font-size:13.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;color:black"> دکتر فرهنگ</span></a></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/4" target="_blank" title=""><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:red"><font color="#000000">دانلود سخنرانی </font>قانون جذب</span><span style="font-size:13.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;color:black"> دکتر فرهنگ</span></a></span><span style="font-size:13.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"> <br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/26" target="_blank" title=""><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:red"><font color="#000000">دانلود سخنرانی </font>تربیت فرزند</span><span style="font-size:13.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;color:black"> دکتر فرهنگ</span><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;color:black"> </span></a></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/1" target="_blank" title=""><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:red"><font color="#000000">دانلود سخنرانی </font>موفقیت</span><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:black"> دکتر فرهنگ</span></a></span><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA"> <br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/10" target="_blank" title=""><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; color:black">دانلود کتاب </span><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:red">موفقیت</span><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:black"> دکتر فرهنگ</span><span style="font-size:13.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;color:#00B050"><br> </span></a></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/30" target="_blank" title=""><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;color:black">دانلود کتاب </span><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;color:red">موفقیت مخصوص موبایل (جار)</span><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:black"> دکتر فرهنگ</span></a></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/3" target="_blank" title=""><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:red"><font color="#000000">دانلود سخنرانی </font>خانواده موفق</span><span style="font-size:13.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;color:black"> دکتر فرهنگ</span></a></span><span style="font-size:13.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"> <br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;<a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/5" target="_blank" title=""><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;color:black">دانلود سخنرانی آموزش رسیدن به </span><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;color:red">هدف</span><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;color:black"> دکتر فرهنگ</span></a></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/11" target="_blank" title=""><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;color:red"><font color="#000000">دانلود سخنرانی </font>ارتباط موثر (نفوذ در دلها)</span><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; color:black"> دکتر فرهنگ</span><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:blue"><br> </span></a></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/6" target="_blank" title=""><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:red"><font color="#000000">دانلود سخنرانی </font>فلسفه نماز</span><span style="font-size:13.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;color:black"> دکتر فرهنگ</span><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;color:#00B050"><br> </span></a></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/70" target="_blank" title=""><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:red"><font color="#000000">دانلود سخنرانی </font>فلسفه عفاف و نماز</span><span style="font-size:13.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;color:black"> دکتر فرهنگ</span></a><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/6" target="_blank" title=""><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;color:#00B050"><br> </span></a></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/69" target="_blank" title=""><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:red"><font color="#000000">دانلود سخنرانی </font>زن، عفاف و هدف زندگی</span><span style="font-size:13.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;color:black"> دکتر فرهنگ</span></a><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/69" target="_blank" title=""><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;color:#00B050"><br> </span></a></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/34" target="_blank" title=""><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; color:red">مصاحبه</span><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; color:windowtext"> با دکتر فرهنگ&nbsp;</span></a></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/71" target="_blank" title=""><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:windowtext"></span></a></span><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/77" target="_blank" title=""><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; color:red">اینستاگرام </span><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:windowtext">دکتر فرهنگ </span></span></a><br></p><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/77" target="_blank" title=""><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:windowtext"></span></span></a><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;color:windowtext"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://sokhanranha.com/?p=2830" target="_blank"><span style="color:red" lang="AR-SA">ایمیل</span><span style="color:black" lang="AR-SA"> دکتر شاهین فرهنگ</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://sokhanranha.com/?p=2831" target="_blank"><span style="color:red" lang="AR-SA">موسسه</span><span style="color:black" lang="AR-SA"> دکتر شاهین فرهنگ</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://sokhanranha.com/?p=2832" target="_blank"><span style="color:red" lang="AR-SA">سایت</span><span style="color:black" lang="AR-SA"> رسمی دکتر شاهین فرهنگ (خانه تحول)</span><span dir="LTR" style="color:black"></span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://sokhanranha.com/?p=2833" target="_blank"><span style="color:black" lang="AR-SA">دانلود </span><span style="color:red" lang="AR-SA">کتاب</span><span style="color:black" lang="AR-SA"> های دکتر شاهین فرهنگ</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://sokhanranha.com/?p=2834" target="_blank"><span style="color:red" lang="AR-SA">عکس</span><span style="color:black" lang="AR-SA"> دکتر شاهین فرهنگ و همسرش</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://sokhanranha.com/?p=2835" target="_blank"><span style="color:black" lang="AR-SA">چگونه در همایش های دکتر فرهنگ شرکت کنیم؟</span></a></span></p> </p><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> </span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span> text/html 2014-05-07T04:46:28+01:00 drfarhang.mihanblog.com . مدیر . دانلود آموزش کم نیاوردن در جر و بحث http://drfarhang.mihanblog.com/post/42 <h2 align="center"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/42"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color="#000000">دانلود آموزش کم نیاوردن در جر و بحث</font></a></h2> text/html 2014-01-08T17:46:31+01:00 drfarhang.mihanblog.com . مدیر . دانلود جملات تاکیدی مثبت بر مبنای تکنولوژی فکر http://drfarhang.mihanblog.com/post/32 <h2><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/32"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><font color="#000000"><b>دانلود</b><b> جملات تاکیدی مثبت </b><b>بر مبنای</b><b> تکنولوژی فکر</b></font></font></a></h2> <p>حاوی جملات <b>انگیزه بخش</b> </p><p>حاوی جملات <b>ضد افسردگی</b> </p><p>حاوی جملات <b>ضد احساس پوچی</b> </p><p>حاوی جملات <b>ضد احساس حقارت</b> </p><p>حاوی جملات <b>نیرو بخش</b> </p><p>هر کس این جملات <b>حداقل</b> <b>روزی یکبار</b> با خودش تکرار کند بعد از مدت کوتاهی، تحول قابل توجه و چشمگیری در روحیه ی خود ملاحظه خواهد کرد...</p> text/html 2013-09-12T11:50:10+01:00 drfarhang.mihanblog.com . مدیر . دانلود آموزش تربیت جنسی فرزند http://drfarhang.mihanblog.com/post/28 <h2><b><u><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/28"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color="#000000">دانلود آموزش تربیت جنسی فرزند </font></a></u></b></h2> <p><b>هر دو استاد سخنان مفیدی دارند، اما صحبت های آقای </b><b>قاسمزاده </b><b>کاربردی‌تر</b><b> و پرسش و پاسخ بیشتری نیز دارد.</b> </p><p><font color="#ff0000"><b>·</b><b> </b><b>به سوالات جنسی فرزندانمان چگونه پاسخ دهیم؟</b></font> </p><p><font color="#ff0000"><b>·</b><b> </b><b>چگونه مسائل جنسی را به فرزندانمان آموزش دهیم؟</b></font> </p><p><font color="#ff0000"><b>·</b><b> </b><b>از چه سنی مسائل جنسی را به فرزندانمان آموزش دهیم؟</b></font> </p><p><font color="#ff0000"><b>·</b><b> </b><b>چه کنیم که فرزندانمان دچار انحراف جنسی (استمنا، روابط نامشروع با جنس مخالف و...) نشوند؟</b></font> </p><p><font color="#ff0000"><b>·</b><b> </b><b>با بچه ای که دچار انحراف جنسی شده چگونه رفتار کنیم؟</b></font></p> text/html 2013-09-07T03:12:39+01:00 drfarhang.mihanblog.com . مدیر . دانلود رایگان برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه (تصویرسازی ذهنی) http://drfarhang.mihanblog.com/post/25 <h2><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/25" target="_blank"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color="#000000">دانلود برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه و تصویرسازی ذهنی</font></a></h2> <p> </p><p><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/59">دانلود <b><font color="#ff0000">غلبه بر استرس</font></b><b> (دکتر آرند اشتاین)</b></a> </p><p><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/58">دانلود <b><font color="#ff0000">حل معمای ترس</font></b><b> (دکتر آرند اشتاین)</b></a> </p><p><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/57">دانلود<font color="#ff0000"> <b>پایان افسردگی</b></font><b> (دکتر آرند اشتاین)</b></a> </p><p><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/56"><b>دانلود</b><b> </b><b><font color="#ff0000">لذت شجاعت</font></b><b> (دکتر آرند اشتاین)</b></a> </p><p><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/55">دانلود <b><font color="#ff0000">اعتماد به نفس سریع</font></b><b> (پائول مکنا)</b></a> </p><p><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/54">دانلود<font color="#ff0000"> <b>قلب شکسته‌ی خود را ترمیم کنید</b></font><b> (پائول مکنا)</b></a> </p><p><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/53">دانلود <font color="#ff0000"><b>تصویر سازی ذهنی یک (</b><b>آرامش</b></font><b><font color="#ff0000">)</font> (پائول مکنا</b></a><a href="http://www.ravanshenasi.info/?p=135"><b>)</b></a> </p><p><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/52">دانلود <font color="#ff0000"><b>تصویر سازی ذهنی </b><b>بیوریتم</b><b> چهارفصل</b></font></a></p> text/html 2013-09-06T05:52:05+01:00 drfarhang.mihanblog.com . مدیر . دانلود سمینار وسواس و راهکارهای مقابله با آن از دکتر حبشی http://drfarhang.mihanblog.com/post/31 <h2><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/31"><font color="#000000"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><b>دانلود سمینار </b><b>وسواس </b><b>و راهکارهای مقابله با آن</b><b> </b><b>از </b><b>دکتر </b><b>حبشی</b></font></font></a></h2> <p><b>·</b><b> </b><b>از دست </b><b>افکار بدی</b><b> که وارد ذهنم میشود چه کنم؟</b> </p><p><b>·</b><b> </b><b>احساس میکنم هرچه </b><b>مطالعه</b><b> میکنم هیچی </b><b>در ذهنم باقی نمی ماند</b><b>. چه کنم؟</b> </p><p><b>·</b><b> </b><b>زیاده از حد </b><b>به آلودگی و نجاست</b><b> </b><b>حساسیت </b><b>دارم، چه کنم؟</b></p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:6.0pt; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:auto; mso-para-margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2013-09-05T03:30:45+01:00 drfarhang.mihanblog.com . مدیر . دانلود رایگان سخنرانی های استاد محمد شجاعی http://drfarhang.mihanblog.com/post/14 <h2><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/14"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color="#000000">دانلود رایگان سخنرانی های استاد محمد شجاعی</font></a></h2> <p><b><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color="#333333">اخطار: اگر پای کلام ایشان بنشینید دیگر شاید نتوانید بلند شوید! </font></b> </p><p><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/66"><font color="#ff0000"><b>مجموعه ی </b><b>غلبه بر احساسات منفی:</b></font></a> </p><ul><ul><ul><li><b>·</b><b> </b><b>غم و افسردگی</b></li><li><b>·</b><b> </b><b>استرس و دلشوره</b></li><li><b>·</b><b> </b><b>احساس گناه</b> و نفرت از خود</li><li><b>·</b><b> </b><b>احساس شکست و ناتوانی</b></li></ul></ul></ul> <p><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/65"><font color="#ff0000"><b>مجموعه ی </b><b>در امان ماندن از </b><b>حسادت </b><b>دیگران </b></font></a> </p><p><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/64"><font color="#ff0000"><b>مجموعه ی </b><b>غلبه بر </b><b>رنجش </b><b>و </b><b>کینه </b><b>به دل گرفتن </b></font></a> </p><p><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/67"><font color="#ff0000"><b>مجموعه ی </b><b>بدبینی </b><b>به خود (اعتماد به نفس)، به خدا و به مردم</b></font></a> </p><p><a href="http://www.montazer.ir/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=411&amp;Itemid=61"><b><font color="#ff0000">سایت رسمی استاد محمد شجاعی </font></b></a></p> text/html 2013-09-05T03:08:09+01:00 drfarhang.mihanblog.com . مدیر . دانلود نقد فیلم راز (قانون جذب) از دکتر هلاکویی http://drfarhang.mihanblog.com/post/22 <h2><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/22"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color="#000000">دانلود نقد فیلم <b>راز</b> (قانون جذب) از دکتر هلاکویی</font></a></h2> <p>در این نقد، فیلم راز، شدیدا به چالش کشیده شده و مورد انتقاد قرار گرفته شده است </p><p><font color="#ff0000">البته به یاد داشته باشیم که نقد هیچ کس شاید خالی از نقص نباشد</font></p> text/html 2013-08-30T05:24:38+01:00 drfarhang.mihanblog.com . مدیر . دانلود سمینارهای موفقیت در کسب و کار و بازاریابی http://drfarhang.mihanblog.com/post/15 <h2><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/15"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><font color="#000000">دانلود رایگان سمینارهای<b> </b><b>موفقیت در کسب و کار و </b><b>بازاریابی</b></font></font></a></h2> <h6><font size="4"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/50"><font color="#000000">دانلود <b>آموزش حرفه ای </b><b>نفوذ در مشتری</b></font></a></font></h6><font size="4"> </font><h6><font size="4"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/49"><font color="#000000">دانلود سمینار <b>بازاریابی و مهندسی فروش </b>از مهندس <b>جان نثاری</b></font></a></font></h6><font size="4"> </font><h6><font size="4"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/48"><font color="#000000">دانلود خلاصه ای از سمینارهای آموزش<b> موفقیت در کسب و کار و </b><b>بازاریابی</b><b> </b>از مهندس<b> </b><b>توماج فریدونی</b></font></a></font></h6><font size="4"> </font><h6><font size="4"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/47"><font color="#000000">دانلود 2 کتاب در مورد<b> موفقیت در کسب و کار و </b><b>بازاریابی</b><b> </b>از مهندس<b> </b><b>توماج فریدونی</b></font></a></font></h6><font size="4"> </font><h6><font size="4"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/45"><font color="#000000">دانلود سمینار <b>هشت دلیل عدم موفقیت در کسب و کار</b></font></a></font></h6><font size="4"> </font><h6><font size="4"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/44"><font color="#000000">دانلود خلاصه ای از سمینار <b>بازاریابی عصبی</b> از <b>ژان بوقوسیان</b></font></a></font></h6><font size="4"> </font><h6><font size="4"><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/68"><font color="#000000"><strong>دانلود کتاب </strong><strong>۱۰۱ عنوان تبلیغاتی پرفروش </strong><strong>از ژان بوقوسیان</strong></font></a></font></h6> text/html 2013-08-29T06:27:28+01:00 drfarhang.mihanblog.com . مدیر . دانلود کتاب های روانشناسی http://drfarhang.mihanblog.com/post/24 <span style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="FA"> </span><h2><a href="http://ketabnak.com/index.php?subcat=264"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color="#000000">دانلود کتاب های روانشناسی </font></a><a href="http://ketabnak.com/index.php?subcat=264"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color="#000000">از کتابناک</font></a></h2><span style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="FA"><p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="FA"></span></p> </span> text/html 2013-08-28T18:35:08+01:00 drfarhang.mihanblog.com . مدیر . دانلود کتاب های روانشناسی صوتی http://drfarhang.mihanblog.com/post/20 <span style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="FA"> </span><h2><a href="http://audiolib.ir/category/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color="#000000">دانلود کتاب های روانشناسی صوتی</font></a><a href="http://audiolib.ir/category/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color="#000000"> از اودیولیب </font></a></h2><span style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="FA"> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p></span><p></p><span style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="FA"></span> text/html 2013-08-25T02:25:29+01:00 drfarhang.mihanblog.com . مدیر . دانلود مستند ترک اعتیاد (حسام رحیم) http://drfarhang.mihanblog.com/post/21 <span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 23pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 23pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 23pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 23pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 23pt;" lang="FA"> </span></span></span></span></span><h2><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/21"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color="#000000">دانلود مستند <b>ترک اعتیاد</b> (حسام رحیم)</font></a></h2><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 23pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 23pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 23pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 23pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 23pt;" lang="FA"></span></span></span></span></span> text/html 2013-08-24T17:07:28+01:00 drfarhang.mihanblog.com . مدیر . دانلود 160 جلسه تربیت فرزند از استاد دهنوی http://drfarhang.mihanblog.com/post/23 <h2><a href="http://www.aviny.com/Voice/Sokhanrani/dehnavi/dehnavi.aspx"><font color="#000000"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00">دانلود <b>160</b> جلسه تربیت فرزند از <b>استاد دهنوی</b></font></font></a></h2> text/html 2013-08-24T02:24:24+01:00 drfarhang.mihanblog.com . مدیر . دانلود انواع عشق از دکتر میثاق http://drfarhang.mihanblog.com/post/9 <h2><a href="http://drfarhang.mihanblog.com/post/9"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color="#000000">دانلود <b>انواع عشق </b>از دکتر <b>میثاق</b> </font></a></h2> text/html 2013-08-24T02:00:06+01:00 drfarhang.mihanblog.com . مدیر . دانلود رایگان سخنرانی های تصویری دکتر مجد http://drfarhang.mihanblog.com/post/33 <h2><a href="http://ankiiran.blogfa.com/category/18"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color="#000000">دانلود رایگان سخنرانی های تصویری دکتر مجد</font></a></h2>